HAKKIMIZDA
   
 

1997 Yılından beri Sosyal Hizmetler’e baÄlı olarak Buket Çocuk Evi ve Etüt Merkezi eÄitim ve öÄretim görevimize en iyi Åekilde devam ediyoruz.

Okul öncesi eÄitim kurumlarının amacı; öÄrenmeyle ilgi uyandırmaktır. Biz de Buket Çocuk Evi olarak bu amaç doÄrultusunda anaokulunun, çocuÄa bilgi aktarmaktan çok,çocuÄun içinde var olan yeteneklerinin serpilip geliÅmesine yardımcı olunduÄu ve ‘’Burada okuma yazma öÄretilmez ,ancak okuma yazma olgunluÄu kazandırılır’’inancına sahibiz.

Yirminci çalıÅma yılımızı doldururken, farklı bir yaklaÅım ve anlayıÅla çalıÅmalarımızı sürdürmekteyiz. EÄitimin temel amacı çocuÄu benzeÅtirmek deÄil ondaki, farklı ilgi ve yetenekleri ortaya çıkararak geliÅmesine ortam hazırlamak ve çocuÄun sosyal, duygusal,bedensel geliÅimine katkı saÄlamaktır. Bu baÄlamda asıl hedefimiz; çoklu zeka kuramlarına göre özgüveni geliÅmiÅ, kendini özgürce ifade edebilen, baÅkalarının duygu ve düÅüncelerine duyarlı,soru soran, araÅtıran çocuklar yetiÅtirmektir.

Buket Çocuk Evi & Etüt Merkezi olarak çalıÅmalarımızı Atatürk ilkeleri doÄrultusunda çaÄdaÅ demokrat bir ortamda gerçekleÅtirmekteyiz.

Tüm bu eÄitimsel amaçları gerçekleÅtirmeye çalıÅan bir eÄitim kuruluÅu olarak, gücümüzün ve garantimizin velilerimizin memnuniyeti olduÄunu söyleyerek, saygılarımızı sunarız.

VÄ°ZYONUMUZ
Toplumsal ve milli-manevi deÄerlere baÄlı,
Duygu ve düÅüncelerini özgürce ifade edebilen, kendine güvenen,
Kendisi ve çevresiyle barıÅık, mutlu, Ä°ç disiplin ve sorumluluk duygusu geliÅmiÅ,
Sosyal iliÅkileri güçlü, Ä°ÅbirliÄi ve takım çalıÅmasına istekli,
DeÄiÅik görüÅ ve düÅüncelere saygılı,
Yeteneklerini ve yaratıcılıÄını kullanabilen,
Çevreye ve doÄaya duyarlı,
Öz bakım becerilerini kazanmıÅ,
Kendi hakkını ve baÅkalarının hakkını koruyabilen,
Türkçe ’yi doÄru ve düzgün kullanabilen çocuklar yetiÅtirmek.


MÄ°SYONUMUZ
Atatürk Ä°lke ve Ä°nkılâplarına baÄlı bireyler yetiÅtirmek.
YaÅayarak, görerek, deneyerek eÄitim yapmak.
Gezi, gözlem ve deneylerle öÄrenilenleri pekiÅtirmek.
Çocukların geliÅim düzeylerini (duygusal, biliÅsel, sosyal, psiko-motor, dil), ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eÄitmek.
Serbest zaman etkinlikleri ile çocukların yaratıcılıklarını geliÅtirmeyi ve sosyalleÅmelerini saÄlamak.
Türkçe dil etkinlikleri ile konuÅma, anlatma, dinlenme ve iletiÅim becerileri kazandırmak.
Oyun, müzik, drama etkinlikleri ile kavram geliÅimlerini saÄlamayı ve öÄrenmeyi zevk haline getirmek.
Çocuklara dengeli beslenme ve dinlenmenin ruh ve beden saÄlıÄı için gerekliliÄine inandırmak.
Sosyal etkinliklerle (tiyatro, sinema, gezi vb.) bilgi, beceri ve görgülerini arttırmak.
Okul-Aile iÅbirliÄini destekleyerek, eÄitimi sürekli hale getirmek.
Okulun ve sınıfların fiziki deÄiÅikliklerinin sürekli yenilenmesiyle çocukların estetik duygularının geliÅtirilmesi ve daha saÄlıklı mekanlarda eÄitim- öÄretim yapmak.
Farklı materyal ve oyuncaklarla çocuklardaki uyarıcı sayısını arttırmak.
Çevre tarafından tercih edilen örnek bir okul olmak.
Çocuklarımızı ilköÄretime en iyi Åekilde hazırlamak.
EÄitim etkinliklerin deÄerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaÅıldıÄının tespitinin yapılarak planlamayı bu sonuçlar doÄrultusunda yapmak

Ä°LKELERÄ°MÄ°Z
Her çocuk özeldir ve ayrı bir kiÅiliktir. Okulumuz, onların kendi becerileri ve kiÅilikleri doÄrultusunda geliÅmelerini destekleyecek bir ortam olarak hazırlanmıÅtır.

Mutlu ve saÄlıklı bir insan olabilmenin temelinde saÄlıklı ve doÄru desteklenmiÅ bir çocukluk dönemi yatar. Ä°nsanın hayatında kendini yaÅatacak olan özelliklerinin temelleri okul öncesi döneminde atılmaktadır. Bizler içinde bulunduÄumuz durumun sorumluluÄunun bilincinde olarak üzerimize düÅenleri en iyi Åekilde gerçekleÅtirmek için varız.

EÄitimci kadrosu ve baÄlı olduÄumuz kuruma uygun hazırlanmıŠöÄretim programlarıyla çocuÄunuzun gelecek yıllarına hazırlanmasında saÄlam bir alt yapı oluÅturacaktır.

Her çocuÄun dünyanın en deÄerli çocuÄu olduÄu anlayıÅından yola çıkarak gelecekte edinecekleri kiÅiliÄi temellendirmek adına çocukları;
• Sorumluluklarını alabilen,
• Ä°steklerini ve ihtiyaçlarını saÄlıklı ve düzgün bir Türkçe ile ifade edebilen,
• Sosyal ortamlarda var olabilen,
• Olumsuzluk ve sorunlarla baÅa çıkabilen,
• BardaÄın dolu yanını görebilen, çocuklar olarak yetiÅtirmek eÄitim felsefemizi oluÅturmuÅtur.

 Buket Çocukevi ve Çocuk Kulübü, Etüt Merkezi - Bornova/İzmir
Tel :0232 342 65 25      Adres : 57 Sok. No:11 Bornova - İzmir


Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN

İZMİR ANAOKULLARI REHBERİ ÜYESİDİR